Skip to main content

I Karlskrona, en stad känd för sin marinbas och sitt världsarv, pågår arbetet med att förverkliga en vision där företagare ska kunna navigera till kommunens tjänster med lätthet och effektivitet.

Visionen blir verklighet tack vare ett starkt samarbete med Onify, som tillsammans med kommunen utvecklar en företagsportal – en digital mötesplats för alla företagare.  Portalen är inte bara en lösning på den fragmentering som ofta utmanar kommunal service , den är en grundsten i en större vision om en digital hubb som samlar allt på ett ställe för både invånare och kommunens medarbetare oavsett om det gäller ansökan om bygglov, kommunikation i ett ärende eller se sina tillstånd.

Från fragmentering till sammanhållning

Insikten om behovet av förändring är kärnan i den vision som drivit fram utvecklingen av en ny digital plattform. ”Bristen på sammanhållen service gör det svårt för både företagare och kommunens medarbetare att få en fullständig bild av sitt engagemang med kommunen,” menar Mats Hellman, verksamhetsutvecklare på Karlskrona kommun. Enligt Mats är Karlskrona inte ensamma. ”Vi jobbar väl som många andra kommuner… lite splittrade “


“Bristen på sammanhållen service gör det svårt för både företagare och kommunens medarbetare att få en fullständig bild av sitt engagemang med kommunen”

Mats Hellman, Karlskrona kommun

Nästa steg i den digitala utvecklingen

För Karlskrona kommun är detta bara början på en större resa.
“Vi har skapat e-tjänster till företag tidigare och byggt upp en självservicebank, så det har vi på plats” förklarar Fredrik Sjölin, enhetschef på Digitaliseringsenheten. Han framhäver vikten av företagslotsfunktionen som ett sätt att samordna företagarnas frågor som berör flera förvaltningar inom kommunen, men betonar också att arbetet med företagsportalen innebär ett omfattande nästa steg mot att förbättra och fördjupa digitala interaktioner.

En digital mötesplats

En central del av Karlskrona kommuns målbild för ett förbättrat näringsliv är en digital företagsportal – där företagare kan få en överblick över tjänster och ärenden på ett och samma ställe. “Vi vill erbjuda företag att enkelt komma åt, följa och få överblick över sina engagemang med kommunen”, förklarar Fredrik. Portalen syftar till att bli en digital mötesplats där företagare enkelt kan interagera med handläggare, ställa frågor, hantera sina tillstånd och få tillgång till information som är anpassad efter deras specifika behov, vilket kommer att förbättra kommunikationen och tillgängligheten avsevärt.


“Vi vill erbjuda företag att enkelt komma åt, följa och få överblick
över sina engagemang med kommunen”

Fredrik Sjölin, Karlskrona kommun

Intern samverkansportal

För att komplettera den externa portalen utvecklar Karlskrona kommun även en intern samverkansportal. Denna portal är designad för att ge kommunen en översikt över alla ärenden som rör företagare, inklusive status på ärenden som hanteras av andra förvaltningar utanför näringslivsenheten. “På insidan bygger vi en samverkansyta, den interna samverkansportalen hämtar in data från befintliga verksamhetssystem och tillgängliggör den tvärfunktionellt,” förklarar Mats. Systemet kommer att möjliggöra för kommunens anställda att arbeta mer integrerat och effektivt, vilket i sin tur förbättrar servicen till företagarna.

En vision för framtiden

Karlskrona kommuns ambition sträcker sig längre än en företagsportal. En framtida utveckling av kommunens digitala hubb där portalen utvidgas till att inkludera olika aspekter av medborgarnas engagemang med kommunen. Projektet med Onify syftar till att etablera ett omfattande digitalt ekosystem, en invånarportal. ”Om man som företagare kan gå in och hantera sitt företags ärenden så skulle en kommuninvånare kunna gå in och hantera sin fastighet på samma sätt”, menar Mats.

Karlskrona kommuns arbete med Onify omfattar både att lösa de nuvarande utmaningarna och ambitionen att definiera hur kommunen kan stödja och interagera med sina företagare och invånare på ett bättre sätt. Genom att bygga en lösning som tillåter en mer sammanhängande och lättillgänglig service, sätter man en ny standard för kommunal tjänsteleverans. Det är en vision som sträcker sig bortom den traditionella självbetjäningsmodellen, mot en mer integrerad och interaktiv digital närvaro som möter de unika behoven hos alla Karlskronas invånare, företagare och medarbetare

Valet av partner var avgörande

Valet av Onify som partner för projektet var avgörande och utgör grunden för en framtid där Karlskrona kommun inte bara förbättrar sina tjänster för näringslivet utan även för dess invånare, genom en integrerad och tillgänglig digital närvaro


“Vi har ett bra och dynamiskt samarbete med Onify som verkligen förstår
våra behov och den resa vi står inför”

Mats Hellman, Karlskrona kommun

Det framgångsrika samarbetet mellan Karlskrona kommun och Onify understryker vikten av att välja rätt partner för digitala transformationsprojekt. Genom att arbeta tillsammans i en öppen dialog och vara flexibla inför nya upptäckter och behov, har man tillsammans skapat en lösning som inte bara möter dagens krav utan också är skalbar för framtiden.

Robert Lundsten, tekniskt ansvarig och grundare på Onify delar Karlskrona kommuns syn på ett framgångsrikt samarbete, där nyckeln är att man har samma ambitioner och viljan att tänka nytt. “Det har alltid varit Onifys kärna, att tänka utanför boxen och göra något nytt tillsammans med våra kunder,” säger han. Han tycker att samarbetet med Karlskrona kommun har varit spännande och lärorikt för båda parter och ser fram emot att jobba vidare tillsammans.


“Det har alltid varit Onifys kärna, att tänka utanför boxen och göra något nytt
tillsammans med våra kunder”

Robert Lundsten, Onify

En inspirationskälla

Genom att dela den resa Karlskrona kommun genomför vill vi inspirera andra kommuner, som står inför liknande digitala transformationsutmaningar, att ta steget mot en mer effektiv, tillgänglig och medborgarfokuserad service. Vi ser stor potential med en digital innovation som förnyar och förbättrar offentlig service i landets kommuner.

Ebba Isacsson

Author Ebba Isacsson

More posts by Ebba Isacsson