Skip to main content

“Vi måste leverera mer välfärd med färre resurser.” Detta påstående har blivit ett mantra i diskussioner om digital välfärd och framtiden för svensk välfärd, och det är ett budskap som vi kommer att fortsätta höra. Anledningen? En ökande befolkning ställer oss inför betydande utmaningar. Med fler invånare följer ett ökat behov av offentliga tjänster, vilket skapar en situation där vi måste tänka i nya banor för att maximera effektiviteten och produktiviteten i vår välfärdsleverans – allt detta under förutsättningen att vi har färre resurser än tidigare. Men står vi verkligen handfallna inför denna utmaning? Absolut inte. Frågan är snarare hur vi kan omvandla denna utmaning till en möjlighet genom digital transformation i offentlig sektor.

Digital Transformation för effektivare välfärdstjänster

Först och främst måste en omdefiniering av välfärd och dess leverans ske. Detta innebär inte bara att göra mer med mindre, utan också att göra det bättre och mer effektivt. Genom att införa och tillämpa digital teknik och process automation kan vi minska den administrativa bördan och därigenom omdirigera resurser till direkt välfärdsarbete. Denna digitala transformation möjliggör en effektivare resursanvändning och erbjuder nya sätt att tillhandahålla tjänster, vilket är kritiskt för smarta lösningar för kommuner.

Förbättring av medborgarservice genom digitala plattformar

Automatiseringen av rutinmässiga och administrativa processer är en betydande faktor inom välfärdssektorn, där värdefull tid kan omfördelas från manuellt arbete till meningsfulla mänskliga interaktioner och värdeskapande arbete. Denna skiftning innebär inte enbart att vi ökar effektiviteten, utan vi lyfter även kvaliteten på de tjänster vi erbjuder.
Vi ser redan hur kommunernas invånare drar nytta av digitala lösningar som självbetjäningstjänster. Alltifrån att boka läkartider online, ansöka om bygglov digitalt, till att hantera ansökningar för serveringstillstånd, erbjuder dessa plattformar en flexibilitet som möter medborgarnas behov. Genom att tillgängliggöra tjänster digitalt kan invånarna effektivt hantera sina ärenden på sina egna villkor, vilket inte bara förbättrar serviceupplevelsen utan även reducerar arbetsbelastningen för kommunens personal.

Att hantera fragmentering av tjänster och system

Trots de uppenbara fördelarna med digitalisering, står många kommuner inför utmaningar när det gäller att implementera dessa system internt. Även om e-tjänster erbjuder en yttre lätthet för medborgaren, hanteras många processer fortfarande manuellt av kommunens handläggare. Dessa obrutna processer och brist på fullständig automatisering innebär att potentiella effektivitetsvinster ännu inte realiserats fullt ut. Utöver detta möter flera kommuner en annan utmaning i form av fragmentering av system och lösningar över olika förvaltningar. Denna splittring skapar förvirring för medborgarna, men även handläggare och medarbetare som kämpar för att navigera genom olika plattformar och följa upp ärenden och dialoger effektivt. En samordnad ansträngning för att standardisera digitala tjänster och skapa en mer enhetlig användarupplevelse är avgörande för att övervinna dessa hinder.

Skapa kultur för innovation och samarbete

Det finns en stor skara personer och bolag som sitter på kunskap och smarta lösningar runt om i vårt land. Vi tror att vi behöver göra det här tillsammans. En kultur av innovation och samarbete är avgörande för att realisera denna vision. Det krävs ett brytande av traditionella arbetsmetoder och en vilja att utforska nya sätt att arbeta på. Kommuner behöver arbeta över gränserna mellan olika avdelningar och med externa partners för att dela kunskap, idéer och resurser. Genom att främja ett öppet och samarbetsinriktat klimat kan vi hitta hållbara lösningar på de utmaningar som välfärden står inför.

I takt med att vi rör oss framåt, står det klart att digitalisering och automatisering inte bara är verktyg för effektivitet, utan fundamenten för en ny era inom svensk välfärd. Genom att omfamna dessa förändringar kan vi säkerställa en framtid där kvaliteten på välfärdstjänster inte bara upprätthålls utan förbättras, trots begränsade resurser. Det är en resa vi tar tillsammans – en resa mot en mer tillgänglig, rättvis och hållbar välfärd för alla.

Vad tycker du? 

#smartvälfärd
#digitalvälfärd
#digitalisering
#framtidensvälfärd
#automation

 

Onify

Author Onify

More posts by Onify